logo
 • Střední škola
 • Vyšší odborná škola
 • Jazyková škola
 • Univerzita třetího věku
 • Další vzdělávání

Úřední deska

Povinné informace

dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a vyhlášky 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsob umožňujícím dálkový přístup, v aktuálním znění.

1. Název

Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatelem školy je Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně. Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č.j. 19652/2001-14 ze dne 26. června 2001 se příspěvková organizace Obchodní akademie a Vyšší odborná škola, Uherské Hradiště, Nádražní 22, stává s účinností od 1. července 2001 příspěvkovou organizací Zlínského kraje

Organizace vykonává činnosti těchto škol a školských zařízení:

 • Střední škola,
 • Jazyková škola
 • Vyšší odborná škola

Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy. Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování vzdělávání a výchovy.

Právnická forma příspěvková organizace
Právnická osoba zřízena na dobu neurčitou
Ředitel školy Mgr. Marek Machalík (statutární orgán právnické osoby)
Zřizovatel školy Zlínský kraj, Tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, www.kr-zlinsky.cz

 

3. Organizační struktura školy:

Zařízení:

 • Střední škola,
 • Jazyková škola
 • Vyšší odborná škola

Organizační schéma:

k nahlédnutí a na sekretariátu ředitele školy v úředních hodinách.

4. Kontaktní spojení

Kontaktní poštovní adresa k doručování poštovních zásilek
OA, VOŠ a JŠ s právem SJZ Uherské Hradiště
Nádražní 22
686 01  Uherské Hradiště

Adresa úřadovny
Kancelář školy a studijní oddělení
OA, VOŠ a JŠ s právem SJZ Uherské Hradiště
Nádražní 22
686 01  Uherské Hradiště 

Úřední hodiny kanceláře pro veřejnost
2. NP, dveře č. 208

Den Pro veřejnost
pondělí 8:00 - 14:00
úterý 8:00 - 14:00
středa 8:00 - 14:00
čtvrtek 8:00 - 14:00
pátek neúřední den

 

Úřední hodiny studijního odělení
2. NP, dveře č. 208

Den Pro studenty
pondělí 7:45 - 14:00
úterý 7:45 - 14:00
středa 7:45 - 14:00
čtvrtek 7:45 - 14:00
pátek 7:45 - 11:00

 

Telefonní čísla a elektronická adresa

Adresa internetové stránky subjektu s hypertextovým odkazem

Datová schránka

 • ID datové schránky: q8gv352

Adresa e-podatelny

Elektronické podání pošty je možné prostřednictvím e-mailové zprávy nebo na technickém nosiči dat (cd, dvd, usb flash). Nosič můžete doručit do podatelny sekretariátu školy v úřední hodiny. Na jednom technickém nosiči dat smí být pouze jedno podání a jeho příloh.

Adresa e-podatelny ePodatelna@oauh.cz
Adresy, na nichž se nacházejí kvalifikované certifikáty  machalik@oauh.cz
bilavcikova@oauh.cz
Formáty datových zpráv doc, docx, xls, xlsx, pdf, rtf, odt, ods, zip, rar
Maximální velikost povolené přílohy 10MB

Oznámení dle směrnice EU číslo 2019/1937

V souladu se Směrnicí EU č.2019/1937 ze dne 23. 10. 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení
práva Unie (dále jen Směrnice EU), s platností ode dne 17. 12. 2021, a v souladu se zákonem
č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů zavádí škola jako povinný subjekt v souladu s článkem
č. 8 Směrnice EU způsoby a pravidla pro oznamování protiprávního jednání.

Oznámení je možné podat prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému, např.

 • písemně elektronicky zasláním na e-mailovou adresu, k níž má přístup pouze příslušná
  osoba, konkrétně tedy na email: oznameni@oauh.cz
 • telefonicky na telefonní číslo: 572 433 003

Celé znění směrnice: Směrnice č. 098/ORG/2023 o ochraně oznamovatelů (WHISTLEBLOWING)

Veřejně přístupné místo pro zveřejňování informací je umístěno na vrátnici školy. Zde jsou k nahlédnutí dokumenty, které má škola povinnost takto zveřejňovat.

5. Případné platby lze poukázat 

Bankovní spojení

IČO: 60371731
DIČ: CZ60371731 (nejsme plátci DPH)
REDIZO: 600015513
Bankovní spojení: 5558970287/0100
Číslo účtu OPS: 5569880287/0100

 

6. IČO 

 • IČO: 60371731

7. Plátce daně z přidané hodnoty 

 • DIČ: CZ60371731 (nejsme plátci DPH)

8. Dokumenty

Učební plány a Školní vzdělávací programy pro všechny vyučované obory jsou k dispozici v elektronické podobě na sekretariátu školy a na webových stránkách školy.

Preventivní program:

Evaluační zprávy o činnosti školy:

Rozpočet:

Údaje o rozpočtu povinného subjektu v aktuálním a uplynulém roce a obsah účetních výkazů povinného subjektu za uplynulý rok – k nahlédnutí a na sekretariátu ředitele školy v úředních hodinách.

Rozpočet na rok 2024 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2025 a 2026 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Návrh rozpočtu na rok 2024 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2025 a 2026 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 a 2025 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Návrh rozpočtu na rok 2023 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024 a 2025 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 a 2024 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Návrh rozpočtu na rok 2022 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 a 2024 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Návrh rozpočtu na rok 2021 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022 a 2023 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 a 2022. Upravený rozpočet na rok 2019: 

Návrh rozpočtu v souladu se zákonem č. 23/2017 Sb. a zákonem č. 250/2000 Sb., ve znění zákona č. 24/2017 Sb.:

Rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 a 2020 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem:

9. Žádosti o informace

U každé žádosti o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, musí být jednoznačně zřejmé, že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona.
Informace poskytovaná na základě žádosti se poskytuje ve formátech a jazycích podle obsahu žádosti o poskytnutí informace, nestanoví-li zákon jinak, a ve formátu nebo jazyce, ve kterých byla vytvořena.

 • ústně

Žadatel uvede jméno a příjmení. Na ústní žádost poskytne škola ústní informaci. Není-li na ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo nepovažuje-li žadatel ústně podanou informaci za dostačující, je třeba, aby žadatel podal žádost písemně. Písemné žádosti o poskytnutí informace jsou přijímány osobním předáním žádosti na sekretariátu školy, poštou nebo prostřednictvím elektronických komunikací.

 • e-mailem

na adresu info@oauh.cz​. Žadatel uvede jméno, příjmení a adresu pro doručování. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost adresu pro doručování, není žádostí ve smyslu zákona.

 • písemně

OA, VOŠ a JŠ s právem SJZ Uherské Hradiště
Nádražní 22
686 01  Uherské Hradiště

Žadatel uvede jméno, příjmení a adresu pro doručování. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost adresu pro doručování, není žádostí ve smyslu zákona.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání lze prostřednictvím sekretariátu ředitele školy (OA, VOŠ a JŠ s Právem SJZ Uh. Hradiště, Nádražní 22, 686 57  Uherské Hradiště) a to buď písemně, nebo v úředních hodinách ústně po předchozí domluvě.

Opravné prostředky

V případě nesouhlasného stanoviska s rozhodnutím ředitele školy je možné podat žádost o opravný prostředek prostřednictvím ředitele školy u:

Krajský úřad Zlínského kraje
odbor školství, mládeže a sportu
třída Tomáše Bati 21
761 90  Zlín

Poučení o formě a náležitostech opravného prostředku je vždy součástí každého rozhodnutí ředitele školy, proti němuž je opravný prostředek podáván.

11. Předpisy

Nejdůležitější používané předpisy:

Vydané předpisy prostřednictvím školy jsou k fyzickému nahlédnutí přístupné na níže uvedené adrese v úředních hodinách:

OA, VOŠ a JŠ s Právem SJZ Uh. Hradiště
Nádražní 22
686 01  Uherské Hradiště

12. Úhrady za poskytování informací

Druh poskytované informace Poznámka Cena
Nahlížení do spisů a vnitřních dokumentů školy   bezplatně
Informace získané na základě zveřejnění   bezplatně
Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací   200Kč / hodinu
Kopírování na kopírovacích strojích strana A4 2 Kč
Tisk na tiskárně - černobíle strana A4 2 Kč
Tisk na tiskárně - barevně strana A4 10 Kč
Vystavení stejnopisu vysvědčení, diplomy, aj. 100 Kč
Vystavení opisu vysvědčení, diplomy, aj. 100 Kč
Písemná informace   kopie+poštovné
Vystavení a potvrzení anotací   250 Kč

 

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

http://www.kr-zlinsky.cz/15-sazebnik-uhrad-za-poskytovani-informaci-cl-494.html

13. Licenční smlouvy

Vzory všech licenčních smluv podle § 14a zákona , jsou-li k poskytování informací povinným subjektem potřebné.

Vzory licenčních smluv – bez smluv
Výhradní licence – bez smluv

14. Výroční zpráva o činnosti školy dle vyhlášky č. 15/2005 Sb.

15. GDPR - obecná informace o zpracování os. údajů

16. Školní poradenské pracoviště, popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Výchovný poradce

Ing. Ingrid Ilčíková 
tel: 572 433 010
kabinet 310
konzultační hodiny: čtvrtek –  8:45 – 9:30 hodin 

Výchovný poradce organizuje individuální porady s rodiči při řešení výchovných a výukových problémů žáků
Sleduje žáky s výukovými a výchovnými problémy, talentované a nadané žáky
Spolupracuje s třídními při řešení konfliktních situací

Školní psycholog

Mgr. Beáta Kroutilíková, PhD.
tel: 572 433 013, 739 768 028
kabinet 313

Konzultační hodiny:

 • Úterý: 9:00 – 13:00 hod.
 • Čtvrtek: 8:00 – 14:00 hod.

Ke konzultaci je nutné se předem objednat.

Cílem mé práce je realizovat poradenské psychologické služby ve škole, být v aktivním kontaktu se studenty, jejich rodiči a pedagogy. Naslouchat, doprovázet a společně hledat řešení.

Školní metodik prevence

Mgr. Jana Skříčková
572 433 009
kabinet 309
konzultační hodiny: pondělí 8:45 - 9:30, případně dle domluvy

Linka pro rodinu a školu 116 000 –   zdarma, anonymně, nonstop
Problematika vztahů ve třídě, ve škole
Poradenství v oblasti rizikového chování
Linka bezpečí 116 111 – má i rodičovskou linku

Kariérové poradenství

Ing. Adam Skovajsa
572 433 007
kabinet 307

Kariérový poradce je součástí školního poradenského pracoviště. Jeho hlavním úkolem je zajišťovat pro žáky a studenty jednotlivých studijních oborů různorodé služby spojené s pokračováním ve studiu, nástupem do zaměstnání, či studiem v zahraničí.

Kariérový poradce je mentorem a koučem, motivuje žáky a studenty, průběžně s nimi komunikuje formou individuálních či skupinových setkání. Organizuje v prezenční i on-line formě přednášky zástupců veřejných i soukromých vysokých škol a univerzit, zástupců zaměstnavatelů, odborných institucí a úřadů práce. Zvláštní pozornost věnuje žákům se specifickými poruchami učení. Kariérový poradce školu pravidelně zastupuje při odborných přednáškách a konferencích kariérových poradců středních škol.

Návody pro řešení životních situací souvisejících se vzděláváním ve středních školách:

17. Formuláře

18. Aktuální výzvy

cookie

Používáme cookies

Abychom vám usnadnili procházení stránek, nabídli přizpůsobený obsah nebo reklamu a mohli anonymně analyzovat návštěvnost, využíváme soubory cookies, které sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzu. Jejich nastavení upravíte odkazem "Nastavení cookies" a kdykoliv jej můžete změnit v patičce webu. Podrobnější informace najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies.

Souhlasíte s používáním cookies?

Ano, souhlasím Nesouhlasím Nastavení
close

Používáme cookies

Abychom vám usnadnili procházení stránek, nabídli přizpůsobený obsah nebo reklamu a mohli anonymně analyzovat návštěvnost, využíváme soubory cookies, které sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzu. Jejich nastavení upravíte odkazem "Nastavení cookies" a kdykoliv jej můžete změnit v patičce webu. Podrobnější informace najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies. Souhlasíte s používáním cookies?

Nezbytné (technické)

Tyto cookies pomáhají s tím, aby byly webové stránky použitelné. Poskytují základní funkce jako je navigace na stránce nebo změna rozlišení prohlížeče dle velikosti vašeho zařízení. Bez těchto souborů nemůže web správně fungovat. Používáme krátkodobé (session cookie) – vymažou se z vašeho počítače po zavření prohlížeče.

Preferenční (funkcionální)

Preferenční soubory cookie umožňují webové stránce zapamatovat si informace, které mění způsob, jakým se webová stránka chová nebo vypadá jako je váš preferovaný jazyk nebo region, ve kterém se nacházíte.

Statistické (výkonnostní)

Tyto soubory cookie pomáhají vlastníkům webových stránek porozumět tomu, jak návštěvníci interagují s webovými stránkami tím, že shromažďují a hlásí informace, často anonymně.

Reklamní

Reklamní soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků a jejich chování. Záměrem je zobrazovat reklamy, které jsou relevantní a poutavé pro jednotlivé uživatele, a proto jsou hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.

close

Cookies

Tento web používá soubory cookie a z hlediska zákona se jedná o osobní údaje. Správcem těchto osobních údajů je Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště, Nádražní 22, 686 01 Uherské Hradiště, IČ:60371731.

Další detailní informace o tom, jak nás můžete kontaktovat a jak zpracováváme osobní údaje (včetně cookies), se dozvíte v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů, který najdete na našem webu.

Obecně o cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které mohou používat webové stránky k mnoha účelům, např. k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií nebo analýze návštěvnosti, některé slouží k tomu, aby si webová stránka pamatovala vaše preference. Tyto soubory se ukládají do vašeho zařízení (např. do počítače, tabletu nebo mobilního telefonu). Každá webová stránka může do vašeho prohlížeče odesílat své vlastní soubory cookies pouze v případě, pokud to umožňuje nastavení vašeho prohlížeče.

Zákon stanoví, že můžeme na vašem zařízení ukládat soubory cookie, pokud jsou nezbytně nutné pro provoz těchto stránek (viz sekce Nezbytné cookies), a to bez vašeho souhlasu, na základě tzv. oprávněného zájmu. Pro všechny ostatní typy souborů cookie potřebujeme váš souhlas, jehož plný text najdete zde, a který můžete kdykoliv odvolat pomocí tohoto formuláře.

Druhy cookies

Cookies se dělí podle účelu, k jakému jsou využívány a ta takto:

Nezbytné (technické)

Tyto cookies pomáhají s tím, aby byly webové stránky použitelné. Poskytují základní funkce jako je navigace na stránce nebo změna rozlišení prohlížeče dle velikosti vašeho zařízení. Bez těchto souborů nemůže web správně fungovat.

Tyto cookies lze blokovat (zakázat), ale část stránek se vám nemusí zobrazovat správně, některé části dokonce nemusí fungovat. Návody pro nejčastěji používané prohlížeče najdete zde:

Preferenční (funkcionální)

Preferenční soubory cookie umožňují webové stránce zapamatovat si informace, které mění způsob, jakým se webová stránka chová nebo vypadá jako je váš preferovaný jazyk nebo region, ve kterém se nacházíte.

Statistické (výkonnostní)

Tyto soubory cookie pomáhají vlastníkům webových stránek porozumět tomu, jak návštěvníci interagují s webovými stránkami tím, že shromažďují a hlásí informace, často anonymně.

Reklamní

Reklamní soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků a jejich chování. Záměrem je zobrazovat reklamy, které jsou relevantní a poutavé pro jednotlivé uživatele, a proto jsou hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.

Seznam cookies

Na našem webu využíváme jak naše vlastní cookies, tak cookies třetích stran, jejichž vlastní zásady zpracování uvádíme zde:

Vypracovala advokátní kancelář Petráš Rezek

close

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Identifikace správce: Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště, Nádražní 22, 686 01 Uherské Hradiště, IČ:60371731.

V souladu s ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob, v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Nařízení“) souhlasím tímto s tím, aby výše uvedená společnost (dále jen „správce“) zpracovávala mnou poskytnuté osobní údaje (dále jen osobní údaje), a to:

 • cookies

pro účely:

 • statistické(1) (např. doba vaší návštěvy našich stránek, nejčastěji používaná část webu apod.)
 • preferenční (např. identifikace prohlížeče, jazykové nastavení apod.)
 • marketingové a reklamní (např. personalizace reklamy, statistika vyhledávání apod.)
 • ostatní (jiné nezařazené technické účely)

Souhlas je možno nastavit pro všechny (tlačítko Ano, souhlasím) nebo pouze pro některé účely (zaškrtnutím příslušné části), případně je možné zamítnout vše (tlačítko Nesouhlasím).

Při udělení souhlasu smarketingovými a preferenčními cookies může docházet k profilování.

Poskytnutí údajů k účelům zpracování dle tohoto souhlasu je dobrovolné.

Beru na vědomí, že mám právo:

 • požadovat přístup k mým osobním údajům,
 • požadovat opravu či výmaz mých osobních údajů,
 • požadovat omezení zpracování,
 • vznést námitku proti zpracování,
 • na přenositelnost osobních údajů,
 • podat stížnost proti zpracování osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Byl/a jsem poučen/a, že mám v souladu s Nařízením právo kdykoliv odvolat svůj souhlas odvolat pomocí tohoto odkazu.

Veškeré informace včetně možnosti výkonu svých práv, způsobu odvolání souhlasu a doby uložení jednotlivých cookies najdete v dokumentech Cookies a Zásady ochrany osobních údajů, které najdete na našem webu.

(1) Zpracování statistických cookies je naším oprávněným zájmem. Zaškrtnutím příslušné části zde můžete uplatnit námitku proti tomuto zpracování a zastavit jejich zpracování.